Quyết định 4655/2017/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa

.
Quyết định 4655/2017/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa
15 Tháng Ba, 2019 Trịnh Hợp TT15

-->

Quyết định 4655/2017/QĐ-UBND tỉnh Thanh HóaĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH 4655/2017/QĐ-UBND1.1 QUYẾT ĐỊNH1.2 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở; DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở; HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở VÀ HẠN […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái (22/03/2019)
 • Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh (21/03/2019)
 • Quyết định 11/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh (18/03/2019)
Quyết định 4655/2017/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa
Đánh giá bài viết

Xem mục lục của bài viết

 • 1 QUYẾT ĐỊNH 4655/2017/QĐ-UBND
  • 1.1 QUYẾT ĐỊNH
  • 1.2 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở; DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở; HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở VÀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT TRỐNG, ĐỒI NÚI TRỌC, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC THUỘC NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4463/2014/QĐ-UBND NGÀY 12/12/2014 CỦA UBND TỈNH
  • 1.3 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
QUYẾT ĐỊNH 4655/2017/QĐ-UBND

     Quyết định 4655/2017/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 04 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2017; sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh thanh hóa ban hành kèm theo quyết định số 4463/2014/qđ-ubnd ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 4655/2017/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở; DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở; HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở VÀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT TRỐNG, ĐỒI NÚI TRỌC, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC THUỘC NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4463/2014/QĐ-UBND NGÀY 12/12/2014 CỦA UBND TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1235/TTr-STNMT ngày 10/11/2017, kèm theo Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 521/BCTĐ-STP ngày 07 tháng 11 năm 2017 và số 535/BCTĐ-STP ngày 09 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh như sau:

1. Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 4 như sau:

c. Đối với địa bàn xã Hải Thanh, xã Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia; xã Ngư Lộc huyện Hậu Lộc.

– Về diện tích là 30m2;

– Về kích thước cạnh là 3m.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

Điều 5. Hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao

“1. Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 và người đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định như sau:

a. Địa bàn phường: 125 m2/hộ

b. Địa bàn thị trấn đồng bằng: 150 m2/hộ

c. Địa bàn thị trấn miền núi: 200 m2/hộ

d. Địa bàn xã đồng bằng: 200 m2/hộ

đ. Địa bàn xã miền núi: 400 m2/hộ

Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương; trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.

2. Đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ nhưng có tên trong sổ mục kê hoặc sổ đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ hoặc có các tài liệu chứng cứ khác chứng minh nguồn gốc sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 thì diện tích đất ở được xác định như sau:

a) Trường hợp đã sử dụng đất ổn định từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 thì diện tích đất ở được xác định theo mức quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Trường hợp đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 18/12/1980 thì diện tích đất ở được xác định theo thực tế đang sử dụng, nhưng không quá 05 lần hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 1, Điều 3 và khoản 1, Điều 4 của quy định này”.

Điều 2. Các trường hợp chưa được xác định đất ở theo quy định này, nay người sử dụng đất có đơn đề nghị được xác định lại diện tích đất ở hoặc khi Nhà nước thu hồi đất thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quyền

>>> Tải Quyết định 4655/2017/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa

Bài viết tham khảo:

 • Quyết định 2850/2017/NQ-HĐND tỉnh Thanh Hóa về mức thu nộp các loại phí, lệ phí
 • Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 4655/2017/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Trịnh Hợp.

Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái
 • Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 là bao nhiêu?
 • Chi phí chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghệ An
 • Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh
 • Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019
 • Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2019
 • Thời hiệu xử phạt VPHC về xây dựng là bao lâu?
 • Quyết định 33/2018/QĐ-UBND tại Bình Dương
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Bình Thuận năm 2019
Các bài viết khác
 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái
 • Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 là bao nhiêu?
 • Thông báo 2312/TB-BHXH 2018 cơ sở KCB ban đầu
 • Thủ tục cấp đổi giấy xác nhận khuyết tật
 • TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI 2019
 • Luật có cho phép CSGT có được quyền truy đuổi người vi phạm?
 • Phạm tội đua xe trái phép theo BLHS 2015
 • Đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật mới nhất
 • Thủ tục đăng ký KT3 tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn thời giờ làm việc nghỉ ngơi của bảo vệ
Nguồn: luattoanquoc.com