Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

.
Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái
22 Tháng Ba, 2019 mai quynh

-->

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên BáiĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH 19/2017/QĐ-UBND2      Quyết định 19/2017/QĐ-UBND do UBND tỉnh Yên Bái ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2017, có hiệu lực ngày 15 tháng 10 năm 2017, thay thế Quyết định 16/2014/QĐ-UBND củ UBND tỉnh;2.1 QUYẾT ĐỊNH2.2 […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Quyết định 14/2018/QĐ-UBND tỉnh Nam Định (17/04/2019)
 • Quyết định 85/2014/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận (09/04/2019)
 • Quyết định 391/QĐ-BTC thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế (08/04/2019)
Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái
Đánh giá bài viết

Xem mục lục của bài viết

 • 1 QUYẾT ĐỊNH 19/2017/QĐ-UBND
 • 2      Quyết định 19/2017/QĐ-UBND do UBND tỉnh Yên Bái ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2017, có hiệu lực ngày 15 tháng 10 năm 2017, thay thế Quyết định 16/2014/QĐ-UBND củ UBND tỉnh;
  • 2.1 QUYẾT ĐỊNH
  • 2.2 BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI, NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2017/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
QUYẾT ĐỊNH 19/2017/QĐ-UBND      Quyết định 19/2017/QĐ-UBND do UBND tỉnh Yên Bái ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2017, có hiệu lực ngày 15 tháng 10 năm 2017, thay thế Quyết định 16/2014/QĐ-UBND củ UBND tỉnh;

     Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 19/2017/QĐ-UBND: Quy định này quy định chi tiết hướng dẫn Luật Đất đai; Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 01/2017/NĐ-CP về những nội dung sau đây: Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Hạn mức công nhận đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do tự khai hoang; Hạn mức giao đất ở mới tại đô thị; Hạn mức giao đất ở mới tại nông thôn; Hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình theo số lượng nhân khẩu; Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất…

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 19/2017/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI, NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2017/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 471/TTr-STNMT ngày 14 tháng 9 năm 2017 về việc ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 và thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
– Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– TT. Tỉnh ủy;
– TT. Hội đồng nhân dân tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
– Cục KT văn bản – Bộ Tư pháp;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
– Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
– Sở Tư pháp (tự kiểm tra VB);
– Hội đồng nhân dân các huyện, TP, TX;
– Ủy ban nhân dân các huyện, TP, TX;
– Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
– Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh Yên Bái;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
– Như Điều 3;
– Chuyên viên: TNMT, TC;
– Lưu: VT, STNMT(5), CCQLĐĐ (1), (50).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 


     Đỗ Đức Duy

…………………………………………………………….

>>> Tải Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

Bài viết tham khảo:

 • Quyết định 38/2018/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre;
 • Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai sửa đổi quy định về diện tích tách thửa;

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 19/2017/QĐ-UBND do UBND tỉnh Yên Bái ban hành quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Quỳnh Mai

Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Nam Định mới nhất
 • Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác
 • Diện tích tách thửa đất tại Nam Định mới nhất
 • Thủ tục đăng ký biến động đất đai
 • Quyết định 14/2018/QĐ-UBND tỉnh Nam Định
 • Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền đánh cá
 • Diện tích tách thửa đất ở tại Đà Nẵng mới nhất
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Ninh Thuận theo quy định
Các bài viết khác
 • Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư
 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
 • Cách tra cứu bảo hiểm xã hội bằng tin nhắn
 • Thủ tục gia nhập đoàn luật sư theo quy định
 • Cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Nam Định mới nhất
 • Dịch vụ yêu cầu xác định không là cha mẹ con tại Tòa
 • Dịch vụ tư vấn mang thai hộ theo quy định pháp luật
 • Dịch vụ soạn thảo công văn gửi CQTHTT trong quá trình giải quyết VAHS
 • Dịch vụ soạn thảo đơn kháng cáo vụ án dân sự 2019
Nguồn: luattoanquoc.com