Bamboo Airways bổ nhiệm ba Phó Tổng Giám đốc ngày đầu xuân Kỷ Hợi

.
Nguồn: vietnambiz.vn